iş ilanları

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ NEDENİYLE YAPTIĞIMIZ BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Mensupları;

8 Mart, kadınların eşit işe eşit ücret, günde çalışma süresinin 16 saatten 10 saate düşürülmesi ve doğum izni talepleriyle 1857 yılında başlattıkları eşitlik mücadelesinde, hakları uğruna can verdiği gündür.

Günümüzde 8 Mart’lar, kadın sorunlarına çözüm önerilerinin kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması ve kadına yönelik şiddete son verilmesi istemlerinin bir kez daha dile getirildiği; Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür.

Yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal adaletsizlik dünyada kadınları erkeklerden daha çok etkilemektedir. Halen tüm toplumlarda kadınlar daha az eğitim almakta, okuma yazma öğrenmeleri engellenmekte, yoksulluğa mahkum kılınmakta, aynı işi yaptıkları halde daha az para kazanmaya devam etmektedirler. Görünmeyen ev içi emekleri karşılıksız ve sosyal güvencesiz kalmaktadır. Dünyada özel mülkiyetin sadece %1'i kadınlara aittir. Pek çok erkek, ailenin finansal kaynaklarını kontrol altında tutmakta, kadının ne kadar para harcayacağına karar vermektedir. Dünya üzerinde çok az kadın kendi kişisel ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak kadar para kazanabilmektedir. Kadınlar, Dünya nüfusunun % 50 sini, yeryüzündeki toplam işgücünün üçte ikisini oluşturur. Ancak kadınlar,  dünya gelirinin % 10 unu almakta ve dünyanın tüm mal varlığının %1 ine sahip bulunmaktadır. Yeryüzündeki mutlak yoksulluk sınırındaki 1,5 milyar kişinin %70ini  kadınlar oluşturuyor. Yaşamın bütün alanlarında; çalışma alanında, istihdamda, karar alma mekanizmalarında, politikada kadınlar nüfus oranında temsil edilmemektedir.

 Bugün yeryüzünde her üç kadından biri şiddetin değişik biçimlerine, ekonomik, sosyal, psikolojik, fiziksel şiddet ve tacizlere maruz kalmaya devam etmektedir. Kadına yönelik ayrımcılık ve bunun uzantısı şiddet bir insan hakları ihlalidir, münferit değil, sistematiktir. Bu nedenle, engellenmesi de ancak sistemli ve etkin bir mücadele ile gerçekleşebilir. Dünyada ve Türkiyede kadınlar sadece kadın oldukları için öldürülmekte, emekleri çifte sömürüye kurban edilmekte ve bedenlerine ve ruhlarına hükmedilmeye çalışılmaktadır.

Kadının siyasette ve karar mekanizmalarında erkeklerle eşit şekilde temsilinin sağlanması için herkese sorumluluk düşmektedir. Baromuzun yönetimin de kadın temsiliyeti %10’dur. Buradan çağrımızdır: Önümüzde ki baro seçimlerinde kadın başkan adayları çıkması için kampanyalar düzenlemek ve bu hususta çalışma yapılmasını desteklemek, seçilmesini sağlamak üzere çalışma yürüteceğiniz listenizin en az yarısı kadar kadın avukat adayın gösterilmesi kadın mücadelesine destek verdiğini söyleyen kadın, erkek tüm meslektaşlarımızın boynun borcudur ve bizlerde bu hususta tüm desteğimizi vereceğimizi bildiririz!!                             Çocuk Hakları insan haklarının somut içeriğini oluşturur.  Çocukların tecavüzcüleri ile evlendirilmesi sorunu; yoksulluk, ataerkil zihniyet, çok çocuklu aile yapısı, kadının eğitimsizliği, kadının statüsünün düşüklüğü, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı gibi çok yönlü nedenlerden kaynaklanmaktadır.

“Çocuk Gelin”, “Çocuk Anne”,YOKTUR!! Bu kavram bizi tekrar tekrar bu aile ilişkilerini kodlamaya itecektir. Önümüzde tecavüze uğramış çocuklar vardır. Ve adeta öldürülerek çocuk yaşta evlendirilenler vardır!!  

Erken yaşta evlilikler kız çocuklarının cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarını ihlal etmekte ve anne-bebek ölümlerine yol açmaktadır.2012 yılında 18 yaş altında evlendirilen, resmi kayıtlarda yer alan kız çocuk sayısı 40.428’dir. Bu toplumsal soruna kalıcı çözüm için okul öncesi eğitimden başlayarak çocukların küçük yaştan itibaren bilgilendirmesi ve bilinçlendirmesi için uzun soluklu çalışma yapılmasında yarar vardır.

Evlilik yaşı 18 yaşın doldurulması koşuluna bağlanmalı; TCK.da cinsel istismar mağduru çocuk yaşı 15 yaştan 18 yaşa çıkarılmalı;  Çocuğa karşı işlenen suçlara verilecek cezalarda haksız tahrik indirimi yapılmamalıdır Çocukların evliliğinin önünü açan sistem her yönüyle ele alınmalı, kız çocukların eğitimi, okula devamları, istihdama katılımları desteklenmeli, ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın etkin bireyleri haline gelmeleri sağlanmalıdır. 

Gerçek demokrasinin temel kriteri olan kadın erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesi gerekirken; kadın sorunlarının görmezden gelinmesine, kadın sorunların çözümü için kurulmuş olan kurumların, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun (KEFEK) kaldırılmasına yönelik girişimlere son verilmelidir.

İnsan hakları evrensel bildirgesi ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış bulunan kadının insan haklarını tanımak ve geliştirmek ve kadına yönelik şiddeti önlemek; uluslararası kuruluşların, siyasi iktidarların ve devletlerin olduğu kadar, medyanın, toplumun, hepimizin sorumluluğundadır.

Bu güzel dünyada yalnız yaşamıyoruz. Biz kadınlar saygı duyulduğumuz, kadının yaşam ve özgürlük hakkı başta olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere sağlığına ve esenliğine uygun bir yaşam düzeyine kavuşma, mal ve mülk edinme, çalışma, işini seçme özgürlüğüne saygı duyulduğu ölçüde mutlu bir dünya kurulacağına inanıyoruz. Ülkemizin ve dünyamızın daha eşitlikçi, daha yaşanabilir hale gelmesi için erkeklerle yan yana çalışmayı hedefleyen biz kadınlar; eşitliği, özgürlüğü, hakça bir yaşamı, onurlu çalışmayı, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hakkından eşit bir şekilde yararlanmayı savunmaya devam edeceğiz.

Birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 8 Mart’ da; bu uğurda mücadele eden tüm kadınları selamlar, bütün dünya ve ülkemiz kadınları ile birlikte Dünya Emekçi Kadınlar Gününü anar; kadınların birey ve vatandaş olarak haklarının korunması yolunda yürüme kararlılığında olduğumuzu basına ve kamuoyuna duyuruyoruz.07.03.2014

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI         KADIN HAKLARI KURULU

 

 

 

2795 10 10 207
© 2013 Antalya Barosu Başkanlığı Her Hakkı Saklıdır. SADECEWEB